Ενίσχυση COVID-19

Το PLANET PHYSICS έλαβε επιχορήγηση στο πλαίσιο του προγάμματος στήριξης πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19.